+6687 678 6606 [email protected]

บ้านใหม่ สร้างเสร็จแล้วขอเลขที่บ้าน ต้องทำยังไงบ้างมาดูกัน!

บ้านใหม่ มีแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะไม่มีความรู้ ไม่เคยไปขอเลขที่บ้านใหม่มาก่อนเลย จะถามใครก็ไม่มั่นใจว่าเอกสารจะครบถ้วนหรือไม่ วันนี้เราก็เลยนำความรู้ดี ๆ เรื่อง “การขอเลขที่บ้าน” ให้ได้รู้กัน จะได้เตรียมกันถูกต้อง ไม่ต้องกลับไปกลับมาให้เสียเวลา ซึ่งข้อมูลจะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

นับตั้งแต่การสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับเวลาตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทำเบียนตรวจสอบแล้ว ก็จะตรวจสอบว่าเป็นบ้านแบบคงทนหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะให้กำนัน หรือนายทะเบียนเป็นผู้กำหนดทะเบียนบ้านให้ภายใน 7 วัน ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล และภายใน 30 วัน ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล

คุณอาจสนใจบทความนี้ คลิกอ่าน ปรับปรุงบ้าน ให้กลับมาเป็นบ้านใหม่ได้เพียงแค่ทาสีบ้าน


สถานที่ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน

– ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน แต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้แจ้งกับกำนันหรือนายทะเบียน สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน

– ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านเช่นกัน สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ และแจ้งขอเลขที่บ้านพร้อมสมุดทะเบียนบ้าน

บ้านใหม่

คุณอาจสนใจบทความนี้ คลิกอ่าน ซื้อบ้านใหม่ เลือกบ้านอย่างไรให้ถูกใจ


สำหรับเอกสารที่ใช้ขอทะเบียนบ้านและเลขที่บ้าน

ขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร

 • ใบรับแจ้งบ้านหรือ เอกสาร ท.ร.9 ที่ออกโดยราชการส่วนท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน/ อบต.)
 • ใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบรับรองอาคารตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือสัญญาซื้อขายบ้าน (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือโฉนดที่ดินแสดงการครอบครองที่ดินปลูกสร้าง
 • บัตรประชาชนเจ้าของบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียนบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ
 • รูปถ่ายอาคารที่สร้างเสร็จแล้วทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา

เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจจะใช้ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่สามารถมาขอเลขที่บ้านหรือทะเบียนบ้านด้วยตนเองได้ และได้มอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นคำขอจดทะเบียนบ้านแทนตน จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน พร้อมแนบสำเนาเอกสารสำคัญแต่ละฉบับที่ใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจ รายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจต้องมีพยาน 2 คนลงนาม เพื่อเป็นสักขีพยานในการมอบอำนาจ

ขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อผู้สร้างบ้านได้ทำการจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน ณ สำนักทะเบียนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
 • นายทะเบียนตรวจเช็กความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องหรือผิดปกติ ก็อาจเกิดปัญหาได้ในระยะยาว
 • ออกเลขที่บ้าน รวมทั้งจัดทำสมุดทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • มอบทะเบียนบ้านให้เจ้าของบ้านหรือผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการขอเลขที่บ้าน

เมื่อรู้ว่าการขอเลขที่บ้าน มีขั้นตอนอย่างไรแล้ว ขั้นตอนต่อไปยื่นเอกสารขอเลขที่บ้าน ขอทะเบียนบ้านใน 15 วัน หลังจากสร้างบ้านเสร็จ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารว่าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดหรือไม่ หากข้อมูลที่ตรวจเช็กนี้ตรงกับข้อกำหนดทุกประการ เจ้าหน้าที่จะทำการกำหนดเลขที่บ้าน รวมถึงสมุดทะเบียนบ้านให้ผู้แจ้ง กรณีสร้างบ้านในเขตเทศบาล จะใช้เวลา 7 วัน กรณีสร้างบ้านนอกเขตเทศบาล จะขยายระยะเวลาของการขอเลขที่บ้านจนกว่าจะพ้นกำหนด 30 วัน


ข้อมูลเพิ่มเติมของการเป็นเจ้าบ้าน

ขั้นตอนการเป็นเจ้าของบ้านใหม่

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้านนั้นแตกต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างอย่างไรบ้างนั้น สามารถกล่าวได้ดังนี้

1. แยกแยะระหว่างเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านกับเจ้าของบ้าน

 • เจ้าบ้าน : เป็นหัวหน้าเคหะสถาน ในฐานะเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่น ๆ กรณีที่เจ้าบ้านไม่ปรากฏตัวหรือไม่อยู่ ตาย สูญหาย หรือไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นคือเจ้าของบ้าน
 • เจ้าของบ้าน : เป็นคนที่มีชื่อในโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความว่า เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้มีอำนาจใช้ จำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า เรียกดอกเบี้ยจากการติดตามทวงคืนซึ่งทรัพย์สินของตน รวมทั้งการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

2. ขอบเขตหน้าที่เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

เมื่อเข้าใจความหมายของคำว่าเจ้าบ้านแล้ว มารู้จักหน้าที่ที่เจ้าบ้านต้องทำ ซึ่งตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ระบุไว้ว่า

 • หากภายในบ้านมีเหตุคนเกิดหรือคนตาย เจ้าบ้านต้องแจ้งสำนักทะเบียนทุกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแจ้งเกิดภายในเวลา 30 วัน และแจ้งตายใน 24 ชม. และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท รวมถึงกรณีขนย้าย หรืออื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบ้าน
 • หากเจ้าของบ้านมีธุระไม่สามารถมารายงานตัวได้ สามารถมอบอำนาจให้สมาชิกในบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนดูแลบ้านแทนเจ้าบ้านที่ไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้

เอกสารมอบอำนาจบ้าน

3. เอกสารมอบอำนาจ

เอกสารที่ใช้สำหรับติดต่อมอบอำนาจการดูแล รวมถึงจัดการเรื่องในบ้านหากอยู่ในสถานการณ์ที่เจ้าบ้านไม่อยู่ นั่นคือ หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของบ้าน ที่มีเนื้อหาระบุชัดเจนถึงคนที่จะมอบอำนาจในการจัดการ แล้วจะให้จัดการแทนสิ่งใดในบ้าน เวลาใด พร้อมลงนามในหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
 • บัตรประชาชนเจ้าบ้าน
 • บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการอนุญาตมีดังนี้

 • ติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักทะเบียน
 • นายทะเบียนตรวจเอกสารและดำเนินการตามคำขอให้แล้วเสร็จ
 • คืนหลักฐานที่ใช้ในกระบวนการให้ผู้ยื่นคำร้อง

การขอเลขที่บ้านแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสิ้น หากใครก็ตามที่ทำผิดตามข้อตกลงหรือไม่ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ก็จะได้รับความผิดทางและต้องเสียค่าปรับ ฉะนั้นในการขอเลขที่บ้าน เจ้าของบ้านทุกคนจึงต้องมีความรู้เหล่านี้เพื่อให้สามารถดำเนินการอย่างถูกต้องครบทุกขั้นตอน