บ้านใหม่ สร้างเสร็จแล้วขอเลขที่บ้าน ต้องทำยังไงบ้างมาดูกัน!

บ้านใหม่ มีแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะไม่มีความรู้ ไม่เคยไปขอเลขที่บ้านใหม่มาก่อนเลย จะถามใครก็ไม่มั่นใจว่าเอกสารจะครบถ้วนหรือไม่ วันนี้เราก็เลยนำความรู้ดี ๆ เรื่อง “การขอเลขที่บ้าน” ให้ได้รู้กัน จะได้เตรียมกันถูกต้อง ไม่ต้องกลับไปกลับมาให้เสียเวลา ซึ่งข้อมูลจะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

นับตั้งแต่การสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับเวลาตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จ เมื่อนายทำเบียนตรวจสอบแล้ว ก็จะตรวจสอบว่าเป็นบ้านแบบคงทนหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะให้กำนัน หรือนายทะเบียนเป็นผู้กำหนดทะเบียนบ้านให้ภายใน 7 วัน ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล และภายใน 30 วัน ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล

คุณอาจสนใจบทความนี้ คลิกอ่าน ปรับปรุงบ้าน ให้กลับมาเป็นบ้านใหม่ได้เพียงแค่ทาสีบ้าน


สถานที่ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน

– ถ้าบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาลที่ยังมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเทศบาล เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน แต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้แจ้งกับกำนันหรือนายทะเบียน สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน เพื่อแจ้งขอเลขที่บ้านและสมุดทะเบียนบ้าน

– ถ้าบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล เจ้าบ้านจะต้องแจ้งขอเลขที่บ้านต่อผู้ใหญ่บ้าน เพื่อออกใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านเช่นกัน สำหรับนำไปประกอบการยื่นคำร้องที่งานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนอำเภอที่บ้านปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่ และแจ้งขอเลขที่บ้านพร้อมสมุดทะเบียนบ้าน

บ้านใหม่

คุณอาจสนใจบทความนี้ คลิกอ่าน ซื้อบ้านใหม่ เลือกบ้านอย่างไรให้ถูกใจ


สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้ง มีดังนี้

1.ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ที่ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน ที่ควบคุมบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จตั้งอยู่

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด (เอาไปเผื่อก็ได้)

3.เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โฉนดที่ดิน, น.ส.3,ส.ป.ก.  เป็นต้น ถ้ากรณีผู้ยื่นคำร้องได้สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่บนที่ดินของผู้อื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้นจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นด้วย โดยใช้เอกสารดังนี้

  • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้าน โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ที่มีชื่อร่วมกันในกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกคน พร้อมลงลายมือชื่อและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด
  • ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  • รูปถ่ายบ้านทั้ง 4 มุม

บ้านใหม่